EU PROJECT

On the 1st of March 2019 UAB Corner Case Technologies in partnership with Vytautas Magnus University is implementing a research and development project, called “Agricultural Cooperation and Sharing platform”, funded by the European Regional Development Fund. The project aims to develop a novel and innovative platform for the agricultural entities in order to promote the efficiency of the work carried out in the agricultural sector, to reduce the operating costs of equipment for farmers and to create a competitive environment for consumers thus integrating information technologies into the everyday agricultural activities.

Together with Vytautas Magnus University, a novel technological solution with no direct competition will be developed, new concept models will be implemented, analyzed, tested (piloted) and reviewed; big data collection, analysis and processing will be carried out during the project.

Title of the project: “Agricultural Cooperation and Sharing platform”

The project is funded under 2014 – 2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments 1st priority “Promotion of Research, Experimental Development and Innovation” implementation measure No. J05-LVPA-K “Intellect. Joint Science – Business Projects” (Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai.)

Funding source: European Regional Development Fund

Total project value – 1 309 199,52 Eur (VAT excl.).

End of the project – 26th of February, 2021.UAB “Corner Case Technologies“ su Vytauto Didžiojo universitetu nuo 2019 m. kovo 1 d. įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą, kurio metu planuojama sukurti naują ir inovatyvią žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platformą, siekiant paskatinti žemės ūkio sektoriuje atliekamų darbų efektyvumą, sumažinti ūkininkų patiriamus įrangos eksploatacijos kaštus, sukurti konkurencingą aplinką vartotojams bei integruoti kompiuterines technologijas į žemės ūkyje atliekamus darbus.

Siekiant sukurti patogią, tikslią ir naudingą vartotojams sistemą, bus bendradarbiaujama su Vytauto Didžiojo universitetu, kurio darbuotojų patirtis ir mokslinės žinios žemės ūkio sektoriuje paskatins naujos ir inovatyvios žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platformos sukūrimą. Kartu su šios mokslo įstaigos darbuotojais, bus kuriamas naujas ir tiesioginių konkurentų neturintis technologinis sprendimas, nauji koncepcijos modeliai, taip pat bus vykdoma koncepcijos modelių analizė, testavimas ir recenzavimas, didelės apimties (angl. „Big Data”) duomenų rinkimas, analizė ir jų apdorojimas.

Projekto pavadinimas: „Žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platforma”

Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas

Bendra projekto vertė – 1 309 199,52 Eur (be PVM).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. vasario 26 d.